home actividades publicaciones enlaces
 

          

PRESENTACIÓ

Les Càtedres Jean Monnet ad personam de la Comissió Europea estan reservades a professors universitaris eminents amb una docència i recerca d’alt nivell en l’àmbit dels estudis europeus (almenys en part, fora del seu país de residència) o amb una experiència eminent com a antics pràctics d’alt nivell de la integració europea.

La Comissió va decidir l’any 2009 atorgar una Càtedra Jean Monnet ad personam de la disciplina “Estudis Jurídics de la Unió Europea” al Professor Gregorio Garzón Clariana, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i anteriorment Jurisconsult del Parlament Europeu

Publicacions

CURRICULUM VITAE 

LLIBRES

G. Garzón Clariana (ed.): La Asamblea Euromediterránea/The Euro-Mediterranean Assembly/ L’Assemblée Euro-mediterrannéenne Madrid, Marcial Pons, 2011.

G. Garzón Clariana (ed.): Ciudadanía europea y democracia – la reforma del Acta Electoral y de los partidos políticos europeos/European Citizenship and Democracy – the Reform of the Electoral Act and of European Political Parties/Ciutadania europea i democracia – la reforma del Acta electoral i dels partits polítics europeus, Madrid, Marcial Pons, 2012.

G. Garzón Clariana (ed.): La democracia en la nueva gobernanza económica de la Unión Europea/ Democracy in the New Economic Governance of the European Union/ La democracia a la nova governança económica de la Unió Europea, Madrid, Marcial Pons 2015.

 

ARTICLES

El valor jurídico de las Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: (I) Valor probatorio – Las competencias de la Asamblea, Revista Jurídica de Cataluña, 1973 – 3, p. 89-124.

El valor jurídico de las Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: (II) Valor como recomendaciones – Declaraciones y actos estatales, Revista Jurídica de Cataluña, 1973 - 4 p. 105-154.

Sobre la noción de cooperación en el Derecho internacional,  Revista española de Derecho internacional, vol. XXIX, 1976, p. 51-69

Settlement of Disputes in International Commodity Agreements, 1949-1979 Rivista di Diritto Internazionale, vol. LXIII, 1980, p. 392-410

La protección de los datos personales y la función normativa del Consejo de Europa Revista de Instituciones Europeas, vol. 8, 1981, p. 9-25                               

La protección jurídica de los datos de carácter personal, 1ª Instancia – Revista de Derecho 1982 nº 2 p. 15 ss.

El control internacional – contribución al estudio de los controles jurídicos, Revista española de Derecho internacional, vol. 35, 1983, p. 9-28

La adquisición de la calidad de Miembro en el Consejo de Europa , Revista de Instituciones Europeas, vol. 10, 1983, p. 23 ss.

Libertad de forma, favor negotii y cambio en el Derecho de gentes, Estudios en honor del Profesor D. Antonio Truyol Serra, Madrid 1986, p. 483-500

España en la Comunidad Europea: algunas cuestiones jurídicas, Anuario Hispano Luso Americano de Derecho Internacional vol. 8, 1987, p. 75-86.

El nuevo derecho social de la Comunidad europea: objetivos y medios,  Revista de Instituciones Europeas, vol. 19, 1992, p. 37-69.

L’Union européenne et la Convention de 1982 sur le droit de la mer,  Revue belge de droit international, 1995, p. 36-45

Los actos delegados en el sistema de fuentes de Derecho de la Unión Europea, Revista de Derecho Comunitario Europeo 37, 2010, p. 721-759.

  • Versió francesa posada al dia, ERA Forum – Journal of the Academy of European Law 12, 2012 p. 105 – 134.
  • Versió castellana posada al dia, J. Cardona Llorens et al.: Estudios de Derecho Internacional y europeo en homenaje al Profesor Manuel Pérez González, tom II, València 2012, p. 1491-1526.

Les droits politiques des citoyens de l’Europe: les vingt premières années,  ERA Forum – Journal of the Academy of European Law 13, 2013, p. 545-567

El Parlamento Europeo y la evolución del poder legislativo y del sistema normativo de la Unión Europea, Revista de Derecho Comunitario Europeo  50, 2015, p. 43-83.

 

CAPÍTOLS DE LLIBRES 

El principio de la cooperación pacífica entre los Estados en el Derecho internacional contemporáneo, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho, Extractos de Tesis Doctorales, serie primera (1972-1974), Madrid 1975 , p.70-100

La aplicación forzosa del Derecho internacional,  M. Díez de Velasco: Instituciones de Derecho internacional público, 7 ed. Madrid Tecnos 1985 ,p. 606-616 y en eds. succesives,  p. ex. 17. ed., Madrid 2009, posada al dia amb la col·laboració de J. Cardona Llorens, p. 1019-1038.

La solución de diferencias y las Organizaciones internacionales Ubi supra, p. 665-674 y eds. succesives; p. ex. 17. ed., posada al dia amb la col·laboració de J.M. Sobrino Heredia, p. 1007-1018.

Los propósitos y los principios de las Naciones Unidas a M. Díez de Velasco: Las Organizaciones internacionales, 1ª. ed.    Madrid Tecnos 1977 y eds. succesives, p.ex. 14ª. ed., Madrid 2006, posat al dia per J. Cardona Llorens, p. 160-193.

  • versió francesa, París Economica 2002, posat al dia per J. Cardona Llorens, p.   139-178

El Consejo de Ayuda Económica Mutua, Ubi supra, p. ex. 7. ed. ,p. 393-399 (es va deixar de publicar quan aquesta Organització internacional va desaparéixer).

La Comunidad de Estados Independientes: Ubi supra, p. ej. 14ª. ed. actualitzat per J. Cardona Llorens, p. 680-686 .

  •  versió francesa, Ubi supra p. 687-692.

Fuentes del Derecho Internacional privado M. Díez de Velasco, dir.: Prácticas de Derecho internacional privado, 2ª. ed. Madrid 1980 p. 38 ss.; 3 ed., posada al dia per B. Vila.

Obligaciones extracontractuales, Op. Cit., p. 296 ss. ; 3. ed. posada al dia per  B. Vila, p. 331-339

La representación voluntaria, el mandato y la mediación Ubi supra, p. 394 ss. ; 3. ed. Posada al dia per B. Vila, p. 438-443.

Informatización de la sociedad y Derecho de gentes,  Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1983, Bilbao 1984, p. 105-136

L’execució del Dret comunitari europeu i les competències de les Comunitats Autònomes,   Institut d’Estudis Autonòmics: L’aplicació del Dret comunitari europeu per organismes subestatals,  Barcelona, 1986 p. 193-252 (amb la col·laboració de G. Albiol, L. Piñol y B. Vilà.). Publicat també en castellà.

Pacto – Derecho internacional, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona 1987,

Las fuentes del derecho comunitario europeo,  G.C. Rodríguez Iglesias i J. Liñán, dirs.: El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, Madrid 1993, p. 23-53

Las Universidades en el Derecho comunitario europeo,  Estudios en homenaje al Profesor Díez de Velasco, Madrid 1993, p. 899-916

La mixité: le droit et les problèmes pratiques,  J.H-J. Bourgeois, J.L. Dewost  and M.H.Gaiffe  (eds.): Les accords mixtes.  Quelles perspectives?, Brussels 1997, p- 15-26

Els Serveis jurídics de les Institucions europees,  F- Granell, V. Pou i Serradell y M-A. Sánchez Férriz, dirs.: Catalunya dins la Unió Europea: política, economía i societat, Barcelona 2002, p. 105-110.

Le rôle du Parlement européen dans le développement de la Cour de justice, Festchrifft für Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Berlín 2003, pp. 21-39

Holding the Administration Accountable in Respect of its Discretionary Powers: the Roles and Approaches of the Court, the Parliament and the European Ombudsman, en N. Diamandouros, dir.: The European Ombudsman – Origins, Establishment, Evolution, Luxemburg 2005, p. 191-209

L’application provisoire des accords internationaux de la Communauté,  P. Demaret, I. Govaere y Dominik Hanf, dirs.: 30 Years of European Legal Studies at the College of Europe, Liber Professorum, Bruselas 2005, p. 479  ss.; 2a ed. posada al dia, 2007, p. 485-499      

Los Servicios jurídicos de las instituciones y el Estado de Derecho en la Unión europea, Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla 2005, p. 679-694

The Work of the Legal Adviser in International Organisations, with Special Reference to the European Union,  C. Jiménez Piernas, dir.: The Legal Practice in International Law and European Community Law – A Spanish perspective, Leiden 2007, p-239-254

El control parlamentario del ejecutivo en la Unión Europea, a F. Pau i Vall (coord.): El control del gobierno en democracia, Madrid, Tecnos 2013 p. 19-40.

  • Versió francesa abreujada , I. Govaere y D. Hanf (eds.): Liber Amicorum Paul Demaret, Vol. I, Bruselas 2013, p. 199-210

The shifting powers of the European Parliament: democratic legitimacy and the competences of the European Union, a S. Gerben i I. Gevaere eds.: The Division of Competences between the European Union and its Member States: Reflections on the Past, Present and Future, Oxford, Hart, 2017, p 276 ss.

Les droits politiques de la citoyenneté européenne après le Traité de Lisbonne, a G. Barret et al. (eds.): The Future of Legal Europe: Will We Trust in It? Liber Amicorum in Honour of Wolfgang Heusel, Springer 2021 p. 283-306.

  • Versió castellana posada al dia a L. Pérez-Prat Durbán i J.M. Cortés Martín (coords.): Un mundo en continua mutación: desafíos desde el Derecho Internacional y el Derecho de la UE – Liber Amicorum Lucía Millán Moro, Thomson Reuters Aranzadi 2022, p. 607-631.

 

INFORMES, PONÈNCIES I COMUNICACIONS

Difusión transnacional de datos  en col·laboració amb R. Villanueva, Madrid, Escuela de Administración pública 1977 (folletó per a les “Jornadas Hispano-francesas de informática”) .

Information and Privacy Protection in Transborder Data Flows: the Rights Involved , en col·laboració amb E. Vilariño, OECD: Transborder Data Flow and the Protection of Privacy, París 1979, p. 302-

La protección jurídica de los datos de carácter personal,  Conferencia internacional informática 80, Madrid, fundació CITEMA, 1980, p. 45-52

Las leyes de protección de datos de carácter personal y su incidencia en la circulación transnacional de datos, en col·laboració amb E. Vilariño, Intergovernmental Bureau for Informatics: Transborder Flow Policies, Nova York 1980, p. 104-114

Flujos de datos transfronteras, protección de datos y Derecho internacional,  Roma, Intergovernmental Bureau for Informatics, Doc. TDF 102, 1981, 84 pp.

  •  versions anglesa i francesa
  • resum en anglès,  Transnational Data Report, (Washington DC) vol. 4 (1981) p.31   ss).

El marco jurídico del flujo de datos transfronteras,  Roma, Intergovernmental Bureau for Informatics, Doc. TDF 206 ,1984, 51 pp.

  • Versions anglesa i francesa

Problèmes législatifs de la protection des données: l’avant-projet espagnol Consejo de Europa y Secretaría de Estado para la administración pública: Problemas legislativos de la protección de datos, Conferencia internacional, Madrid 1984, p.53-59

La protección de los consumidores en el Derecho comunitario europeo y las competencias de las Comunidades autónomas,   V. Abellán Honrubia, dir.: La integración de España en las Comunidades europeas y las competencias de las Comunidades Autónomas – coloquio de la Asociación española para el estudio del derecho europeo, Barcelona 1985, p. 141-154.

La protección de los consumidores en el Derecho comunitario y las competencias de las Comunidades autónomas,  Xunta de Galicia, III Congreso Galego de consumo, Santiago 1985, p. 39-51

Biens immatériels et flux transfrontières de données,  J.P. Chamoux et al.: L’appropriation de l’information, Paris 1986, p. 94-98

L’importance de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard du droit des nouvelles tecnologies de l’information,  Conseil de l’Europe, Actes du Sixième Colloque international sur la Convention européenne des droits de l’homme, Sevilla 13-16 noviembre 1985, Estrasburgo, 1988, p. 179-191

La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux,  A.Cassese, A.Clapham i J. Weiler, dirs.: Human Rights and the European Community, vol. II, Baden-Baden 1991, p.295-298

Hechos de los particulares y responsabilidad del Estado: el artículo 169 del Tratado CEE,  C. Jiménez Piernas, dir.: La responsabilidad internacional, Alicante, 1991, p. 331-338

La succession [d’États]dans les Communautés européennes,  G. Burdeau y B. Stern, dirs.: Dissolution, continuation et succession en Europe de l’Est, París 1994, p- 127-134

How to Improve the Quality of Community Legislation: Comments,  A-E. Kellermann, G. Ciavarini Azzi, S.H. Jacobs i R. Deighton-Smith, dirs.: Improving the Quality of Legislation in Europe, La Haia 1998, p. 60-66

Le citoyen, l’administration et le droit communautaire – Rapport communautaire, XVIII FIDE Congress, vol. III, Estocolm 1998, p. 11-31

La transparence dans les institutions communautaires,  Cour de Justice des Communautés européennes: Le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, 1989-1999, Luxemburg 2000, p. 110-122

The Spanish constitutional order , A.E. Kellermann, J.W. de Zwaan i J. Czuczai, dirs.: EU Enlargement – the Constitutional Impact at EU and National Level, La Haia 2001, p. 117-130

Intervention devant le Groupe de Travail III  « Personnalité juridique »  Convention européenne, Doc. WG III – WD3, 3 juliol 2002, p. 23-28.

L’inflation normative et  le droit communautaire, Conseil d’État, Journées d’étude à l’occasion du bicentenaire du code civil français, vol. I, Le rayonnement du droit codifié, Paris 2005, p. 61- 64.

Democracia y Estado de Derecho en la puesta en marcha del Tratado de Lisboa F. Aldecoa, L.N. González, M. Guzmán (coords.) : La Presidencia española de la Unión europea en 2010: propuestas para una agenda ambiciosa, Madrid 2010, p. 33-44.

La pratique linguistique du Parlement européen,  D. Hanf, K. Malacek, E. Muir (dirs.): Langues et construction européenne, Brussel.les 2010, p. 87-96.

G.Garzón i D. Innerarity: Ciudadanía europea y legitimidad democrática, E. Barón et al.: 8 diálogos para el futuro de Europa, Lleida, Milenio, 2014 p. 95-110.

 

ALTRES PUBLICACIONS (Selecció)

E. Vilariño i G. Garzón:  Coordinadors del projecte IBERTRAT del Ministeri d’Afers Exteriors, reflectit parcialment a : Censo de Tratados Internacionales suscritos por España, Madrid 1976, i també a la  Colección de Tratados internacionales suscritos por España, Madrid desde 1977. Vegeu el T. I de la Colección…p. XII.

G. Albiol i G. Garzón: Serie de més de 20 cròniques de les activitats del Comité de Ministres i de l’Assamblea Parlamentària del Consell d’Europa, publicades a la Revista de Instituciones Europeas als primers anys d’aquesta Revista.

 

Democràcia i Dret a les Institucions Europees

El projecte “Democràcia i Dret a les Institucions Europees”, subvencionat per la Comissió Europea i la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la Càtedra Jean Monnet ad personam atorgada al Professor Garzón Clariana, contribueix a millorar la comprensió del paper de la democràcia en els processos de decisió de les Institucions de la Unió Europea mitjançant un conjunt d’activitats de docència universitària, recerca acadèmica i reflexió col·lectiva.


Copyright © Universitat Autònoma de Barcelona